Příloha 1 - Vzdělávací plán IS CAM

verze 1. 2. 2022

1. Název vzdělávací akce

PEvA: Centrální archivní modul se zaměřením na vkládání a úpravu záznamů původců a záznamů entit třídy geografický objekt z PEvA II ve stavu nový a na vytváření nové verze nového záznamu entity z jádra IS CAM (bloky vzdělávacího plánu Národního archivního portálu D2a, D3a).

CAM II: Centrální archivní modul se zaměřením na vkládání a úpravu záznamů entit ve stavu nový a na vytváření nové verze záznamu entity z jádra systému a její předání ke schválení, řádný (blok vzdělávacího plánu Národního archivního portálu E1).

CAM III: Centrální archivní modul se zaměřením na schvalování záznamů entit ve stavu nový, schvalování nových revizí záznamů entit, řádný (blok vzdělávacího plánu Národního archivního portálu E2).

CAM IV: Centrální archivní modul se zaměřením na odstraňování duplicit, zneplatňování a slučování záznamů entit, řádný (blok vzdělávacího plánu Národního archivního portálu E3).

2. Určení vzdělávacího cíle

PEvA: Operátoři pověření vedením evidence Národního archivního dědictví si osvojí zásady tvorby záznamů původců a záznamů entit třídy geografický objekt v prostředí PEvA II.

CAM II: Archiváři si osvojí zásady tvorby záznamů entit v prostředí externích aplikací nebo referenčního klienta IS CAM.

CAM III: Lokální metodici IS CAM a schvalovatelé si osvojí zásady tvorby záznamů entit a procesy schvalování záznamů entit v prostředí externích aplikací nebo referenčního klienta IS CAM.

CAM IV: Archiváři si osvojí zásady odstraňování duplicit, zneplatňování a slučování záznamů entit.

3. Rozsah a úroveň dosažených znalostí a dovedností

PEvA: Tato specializace umožní příslušnému operátoru pověřenému vedením evidence Národního archivního dědictví naplnit požadavky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy při péči o archiválie, zejména v oblasti vytváření popisů původců při vedení evidence Národního archivního dědictví. Rozsah zahrnuje shrnutí legislativních požadavků, metodických požadavků aktuálních Základních pravidel pro zpracování archiválií včetně osvojení si metodických postupů IS CAM a dále praktický nácvik na datech.

CAM II: Tato specializace umožní příslušnému archiváři naplnit požadavky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy při péči o archiválie, zejména v oblasti popisů původců a dalších entit při popisu archiválií a vytváření přístupových bodů. Rozsah zahrnuje shrnutí legislativních požadavků, metodických požadavků Základních pravidel pro zpracování archiválií včetně osvojení si metodických postupů IS CAM a dále praktický nácvik na datech.

CAM III: Tato specializace umožní lokálnímu metodikovi IS CAM a schvalovateli záznamů entit naplnit požadavky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy při péči o archiválie, zejména v oblasti popisů původců a dalších entit při popisu archiválií a vytváření přístupových bodů včetně souvisejících schvalovacích procesů. Rozsah zahrnuje shrnutí legislativních požadavků, metodických požadavků Základních pravidel pro zpracování archiválií včetně osvojení si metodických postupů IS CAM a dále praktický nácvik na datech.

CAM IV: Tato specializace umožní odstraňování duplicit, zneplatňování a slučování záznamů entit.

4. Charakteristika cílové skupiny

PEvA: Cílovou skupinou jsou lokální správci a operátoři PEvA.

CAM II: Cílovou skupinou jsou archiváři zabývající se zpracováním archiválií.

CAM III: Cílovou skupinou jsou archiváři:

  • zodpovědní za metodické vedení zaměstnanců v oblasti popisů původců a dalších entit a vytváření přístupových bodů při popisu archiválií (lokální metodici IS CAM).

  • zodpovědní za schvalování záznamů entit (schvalovatelé).

CAM IV: Cílovou skupinou jsou archiváři zodpovědní za odstraňování duplicit, zneplatňování a slučování záznamů entit. Podmínkou pro přihlášení je úspěšně absolvování vzdělávací akce CAM III (E2).

5. Počet zaměstnanců pro konkrétní vzdělávací akci (doporučený/limitní)

PEvA: Počet není omezen.

CAM II: Počet není omezen.

CAM III: Počet není omezen.

CAM IV: Počet není omezen.

6. Forma vzdělávací akce

PEvA: Prezenční školení v Institutu pro veřejnou správu Praha.

CAM II: Školení v distribuované formě v prostředí Moodle.

CAM III: Školení v distribuované formě v prostředí Moodle.

CAM IV: Školení v distribuované formě v prostředí Moodle.

7. Způsob realizace vzdělávacího procesu

PEvA: Studium vzdělávacích materiálů, praktický nácvik.

CAM II: Studium vzdělávacích materiálů, praktický nácvik.

CAM III: Studium vzdělávacích materiálů, praktický nácvik.

CAM IV: Studium vzdělávacích materiálů, praktický nácvik.

8. Počet vyučovacích hodin vzdělávací akce

PEvA: 16 hodin (2 dny) - jde o celkovou dotaci kurzů (16h operátoři a 16h lokální správci PEvA; pro absolvování  stačí jen jeden z těch kurzů).

CAM II: 32 hodin (4 dny).

CAM III: 40 hodin (5 dnů).

CAM IV: 8 hodin (1 den).

9. Hlavní obsahové zaměření vzdělávací akce (vč. časové dotace á 45 min.)

PEvA

Metodika popisu původců a dalších entit (18).
Vytváření záznamů entit (4).
Test a vyhodnocení (2).

CAM II

Metodika popisu původců a dalších entit (26).
Vytváření záznamů entit (4).
Test a vyhodnocení (2).

CAM III

Metodika popisu původců a dalších entit (30).
Vytváření záznamů entit (4).
Schvalování záznamů entit (4).
Test a vyhodnocení (2).

CAM IV

Řešení problémů multiplicit a chybných záznamů entit – odstraňování duplicit, slučování a zneplatnění záznamu (6 hodin).
Test a vyhodnocení (2).

10. Lektorské a odborné zajištění

PEvA: Ministerstvo vnitra (tvorba studijních podkladů) a Kolegium (tvorba testovacího prostředí).

CAM II: Lokální metodik IS CAM – s použitím podkladů a testovacího prostředí od Kolegia.

CAM III: Kolegium – tvorba studijních podkladů a testovacího prostředí.

CAM IV: Kolegium – tvorba studijních podkladů a testovacího prostředí.

11. Seznam studijní literatury a výukových materiálů

PEvA, CAM II, III, IV:

Webové stránky IS CAM: https://cam.nacr.cz/.

Webové stránky ministerstva vnitra s metodickými pokyny upravujícími výkon spisové služby a archivnictví: https://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx.

Webové stránky Vzdělávacího portálu Národního archivu: https://podpora.nacr.cz/Skoleni/course/view.php?id=18

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 645/2004 Sb. ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Metodický pokyn Odboru archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra “Základní pravidla pro zpracování archiválií”, zejména kapitoly 6 až 13 a přílohy č. 10 a 14.

12. Určení podmínek pro úspěšné absolvování

PEvA

Absolvování je podmíněno dosažením minimální bodové hranice při on-line testu v testovacím prostředí.

Počet otázek: 36.

Požadovaná úspěšnost: 80 % (29 bodů).

Počet pokusů: 3.

Časový limit na každý pokus: 75 minut.

Časové odstupy mezi pokusy si stanovuje každý účastník jednotlivě. V případě, že účastník nedosáhne minimální bodové hranice ani v jednom ze tří pokusů, stanovuje další postup každý archiv jednotlivě.

CAM II

Absolvování je podmíněno dosažením minimální bodové hranice při on-line testu v testovacím prostředí.

Počet otázek: 45.

Požadovaná úspěšnost: 80 % (36 bodů).

Počet pokusů: 3.

Časový limit na každý pokus: 90 minut.

Časové odstupy mezi pokusy si stanovuje každý účastník jednotlivě. V případě, že účastník nedosáhne minimální bodové hranice ani v jednom ze tří pokusů, stanovuje další postup každý archiv jednotlivě.

CAM III

Absolvování je podmíněno dosažením minimální bodové hranice při on-line testu v testovacím prostředí.

Počet otázek: 45.

Požadovaná úspěšnost: 90 % (40 bodů).

Počet pokusů: 3.

Časový limit na každý pokus: 90 minut.

Časové odstupy mezi pokusy si stanovuje každý účastník jednotlivě. V případě, že účastník nedosáhne minimální bodové hranice ani v jednom ze tří pokusů, stanovuje další postup každý archiv jednotlivě.

CAM IV

Absolvování je podmíněno dosažením minimální bodové hranice v příslušném testu. Podrobnosti určuje Kolegium.