Příloha 2 - Postupy pro získání Potvrzení o souladu

Potvrzení o souladu s technickými a metodickými požadavky CAM (dále jen “Potvrzení o souladu”) je dokladem, že externí aplikace, jež je navržena pro komunikaci s IS CAM, splňuje technické a metodické požadavky (viz např. kapitolu 2.5). Získání Potvrzení o souladu je nutnou podmínkou pro připojení do instance CAMProd, s rolí CAM II, CAM III a CAM IV (pro roli CAM I vyžadováno není).

Žádost o Potvrzení o souladu zasílá dodavatel externí aplikace správci IS CAM (Ministerstvo vnitra) a v kopii Kolegiu. Soulad s technickými a metodickými požadavky a jeho míra jsou posuzovány pověřenými zástupci Kolegia. Na základě posouzení Kolegia vydává Potvrzení o souladu správce IS CAM (Ministerstvo vnitra).

Na základě přijetí žádosti je žadatel vyzván k doložení:

 1. souladu s metodikou pro tvorbu záznamů entit a s její technickou realizací systémem CAM,

 2. souladu s Metodikou ke standardizaci výměnného formátu CAM,

 3. realizovaných opatření pro dodržování Provozního řádu IS CAM (viz dále zvláště 1.5, 2).

Doložení souladu s požadavky může být přímo součástí žádosti.

Dále se “metodikou CAM” rozumí technická specifikace CAM popsaná v https://cam.nacr.cz/doc/index.html.

Významné požadavky na implementaci komunikačního protokolu

Při ověřování souladu externí aplikace s technickými a metodickými požadavky CAM jsou mimo jiné posuzovány následující aspekty:

 1. Soulad s metodikou pro tvorbu záznamů entit a s její technickou realizací systémem CAM - dokladuje žadatel zejména:

  1.1. Výčtem implementovaných tříd a podtříd entit v externí aplikaci a deklarací [1] jejich shody s metodikou CAM; [2]

  1.2. Výčtem implementovaných prvků popisu pro příslušné třídy a podtřídy a jejich shodu s metodikou CAM, nebo deklarací plné implementace záznamů entit dle metodiky CAM; [3]

  1.3. Deklarací shody číselníkových hodnot, včetně jejich kódu, podle metodiky CAM (např. typ události, typ formy jména, jazyk jména, typ formy jména, typ geografického objektu, typ vzniku, typ zániku) v rozsahu daném implementací v externí aplikaci; [4]

  1.4. Deklarací schopností komunikace [5] nebo praktickou ukázkou komunikace mezi IS CAM [6] a externí aplikací pro jednotlivé implementované třídy a případně podtřídy (podle 1.1) v maximálním rozsahu příslušných implementovaných prvků popisu (podle 1.2);

  1.5. Deklarací, že externí systém je schopen odesílat do IS CAM záznamy entit ve stavu “nový” (CAM II), popřípadě záznamy schválené (CAM III);

  1.6. Deklarací, že externí systém je připraven odlišit u svých jednotlivých uživatelů oprávnění, která jsou vymezena příslušnými uživatelskými rolemi a procesy definovanými v metodice pro tvorbu záznamu entit a v provozním řádu IS CAM (viz kapitolu 2.3).

Požadavky 1.1 až 1.5 jsou nutnou podmínkou pro získání role minimálně CAM II.

 1. Zachování pravidla schvalování záznamu entity, při němž jeho schvalovatel nesmí být zároveň i jeho autorem.

  Žadatel deklaruje, že toto pravidlo je v externím systému implementováno.
  Jde o nutnou podmínku pro roli CAM III.
 2. Provádění změn pouze minimálního rozsahu, čímž se rozumí zachování identifikátorů částí a prvků popisu (UUID) a změny jen aktualizovaných položek.

  Žadatel deklaruje, že externí aplikace při komunikaci s IS CAM zachovává výše uvedené principy.
  Jde o nutnou podmínku pro roli minimálně CAM II.
 3. Zachování nepodporovaných částí popisu entit, které nejsou přímo zpracovávány v externí aplikaci.

  Žadatel deklaruje, že externí aplikace při komunikaci s IS CAM zachovává výše uvedené principy.
  Jde o nutnou podmínku pro roli minimálně CAM II.
 4. Způsob řízení oprávnění pro zneplatnění a sloučení záznamů entit v IS CAM, pokud jsou tyto funkce v externí aplikaci povoleny a implementovány.

  Žadatel deklaruje, že systém tyto funkce umožňuje.
  Jde o nutnou podmínku pro roli CAM IV.

Výše požadované deklarace jsou součástí žádosti o Potvrzení o souladu.

Případnou ukázku je možné provést vzdáleně (žadatel si musí předem připravit potřebné entity v CAMTest, případně CAMVyvoj).

Výsledný protokol o případném provedení praktické ukázky a hodnocení předaných dokumentů je součástí hodnocení Kolegia předaného Ministerstvu vnitra.