1. Úvod

1.1. Účel provozního řádu

Vymezení vztahů mezi uživateli, externími aplikacemi, správcem informačního systému Centrální archivní modul (dále i jako IS CAM) a jeho provozovatelem.

1.2. Postavení IS CAM

Protože IS CAM je součástí Národního archivního portálu (dále i jako NArP), provozní řád IS CAM se řídí provozním řádem Národního archivního portálu.

1.3. Definice pojmů

Aplikační rozhraní (dále i jako API) - komunikační rozhraní, které umožňuje datové připojení externích aplikací / informačních systémů jednotlivých uživatelů.
Archivní autoritní záznam (dále i jako záznam entity) - specifický záznam entity vytvořený podle souboru pravidel, které odpovídají potřebám oboru archivnictví.
Centrální archivní modul (dále jako CAM) - elektronická databáze určená pro uchování a sdílení popisu archivních autoritních záznamů.
Externí aplikace - systém/aplikace uživatele komunikující s CAM prostřednictvím API.
Instance - stupeň v hierarchii IS CAM, který řeší určitý problém, plní specifické úlohy a provádí jemu vymezenou činnost.
Jádro systému - část IS CAM, která obsahuje schválené archivní autoritní záznamy vytvořené podle metodiky pro tvorbu záznamů entit.
Klíčoví uživatelé IS CAM - uživatelé s právem přístupu do systému hlášení technických závad Redmine.
Kolegium CAM - Pracovní skupina pro Centrální archivní modul pro správu záznamů archivních entit a metodiku záznamů archivních entit, ustanovená na základě Memoranda o shodě ředitelů státních archivů ČR.
Komunikační protokol - konvence nebo standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi IS CAM a externími aplikacemi.
Komunikační rozhraní - viz Aplikační rozhraní.
Lokální metodik IS CAM (dále i jako „Lokální metodik“) – proškolený a atestovaný pracovník instituce, který dohlíží na dodržování metodiky pro tvorbu záznamů entit a je oprávněn hlásit metodické problémy.
Lokální správce PEvA – v kontextu tohoto Provozního řádu jde o osobu oprávněnou nastavit v PEvA oprávnění k zasílání záznamů entit do IS CAM.
Metodika pro tvorbu záznamu entit – soubor pravidel pro tvorbu záznamů entit, jejich vkládání do IS CAM a sdílení, který je součástí Základních pravidel pro zpracování archiválií.
Metodika ke standardizaci výměnného formátu CAM - metodika pro implementaci komunikace informačních systémů s databází CAM.
Národní archivní portál (dále i jako „NArP“) – archivní portál Národního digitálního archivu podle archivního zákona.
Ontologie CAM - souhrn prvků popisu archivních autoritních záznamů, pravidel vyplňování těchto prvků a vztahů mezi nimi.
PEvA - informační systém pro vedení evidence Národního archivního dědictví.
Popis entit - záznamy entit vkládané a spravované v CAM.
Poskytovatel podpory provozu - smluvní partner řešící technické a provozní problémy IS CAM a implementaci dalších požadavků do IS CAM v rozsahu smlouvy o podpoře.
Potvrzení o souladu - potvrzení o souladu s technickými a metodickými požadavky CAM, vydané pro navrženou externí aplikaci.
Provozovatel systému - Národní archiv; zajišťuje funkčnost infrastruktury nezbytné pro chod IS CAM.
Referenční klient - webové rozhraní pro editaci a správu záznamů entit v IS CAM provozované na stránkách https://portal.nacr.cz/cam
Správce IS CAM - Ministerstvo vnitra, v jehož gesci je IS CAM provozován.
Stav nový - status nového záznamu entity, který může být uložen v IS CAM, nebyl však dosud schválen.
Uživatel - instituce (státní či jiný archiv, popř. jiný subjekt) či jedinec přistupující do IS CAM.