Atestace

Pro přístup do produkční verze IS CAM s právy zápisu (role CAM II až CAM IV), tzn. s právy pro provádění změn obsahu, je potřeba splnit podmínky kladené provozním řádem IS CAM, který v kapitole 2.3 v této souvislosti hovoří o osobě atestované pro příslušné role CAM a oprávnění PEvA.

Jak tuto atestaci absolvovat?

Teoretická příprava se provádí studiem metodiky pro popis entit / vytváření archivních autoritních záznamů, kterou obsahují Základní pravidla v kapitolách 6-13 a přílohách č. 7, 8, 10-13; dále studiem speciálních školících materiálů nebo prostřednictvím školících kurzů.

Praktický nácvik probíhá v testovacím prostředí IS CAM nebo testovacím prostředí externí aplikace.

Výsledná forma atestace je závislá na charakteru přístupu do provozní verze IS CAM:

  1. Pokud uživatel přistupuje do IS CAM přes osobní účty Národního archivního portálu (dále NArP), tzn. používá referenčního klienta IS CAM nebo popisuje entity pomocí systému PEVA II, řídí se vzdělávacím plánem uvedeným v příloze č. 1 provozního řádu IS CAM. Prakticky to znamená, že absolvuje online test v prostředí Vzdělávacího portálu Národního archivu (testovací platforma Moodle). Postup pro získání atestace uživatelů s právem změny v IS CAM je popsán v příloze č. 3 provozního řádu IS CAM.

Odkaz na oficiální testovací instanci: Vzdělávací portál Národního archivu

Postup přihlášení, případně obnovy zapomenutého hesla naleznete zde.

Podmínky a pravidla testu naleznete v základním popisu každého z testů. Po úspěšném absolvování testu bude uživateli vystaven certifikát, na jehož základě mu lokální administrátor NArP se souhlasem lokálního metodika přidělí příslušné role CAM II až CAM IV. Pokud úspěšně absolvuje Atestaci pro PEvA nebo vyšší (Atestace pro roli CAM II a CAM III) a získá tím právo odesílat záznamy z IS PEvA II do IS CAM, požádá lokálního správce PEvA o přidělení přístupových práv “zápisu do CAM” v systému PEvA II.

K dispozici je i seznam testovacích otázek:

Atestační otázky pro CAM II a CAM III

Atestační otázky pro PEvA

  1. Pokud uživatel používá externí aplikaci (mimo aplikaci PEvA II), která má implementované nástroje pro popis entit, je proškolení určeno vnitřním vzdělávacím plánem instituce. Tento vzdělávací plán garantuje lokální metodik dané instituce. Prakticky ale každý uživatel, který z externí aplikace posílá/aktualizuje záznamy entit v IS CAM, musí absolvovat úspěšně atestaci formou popsanou v bodě 1, tedy absolvováním online testu. Přidělení příslušné role provádí administrátor externí aplikace se souhlasem lokálního metodika.