Příloha 3 - Postup pro získání atestace uživatelů s právem změny v IS CAM

  1. Požadavek na získání atestace uživatele s právem změny v IS CAM zasílá potenciální uživatel nebo Lokální metodik IS CAM nebo Lokální správce PEvA Lokálnímu správci Národního archivního portálu (dále „NArP“).

  2. Lokální správce NArP zašle Centrálnímu správci NarP (helpnda@nacr.cz) předepsaný formulář (PDF/A) se seznamem uživatelů, kteří se atestace zúčastní, a to nejpozději 10 dní před jejím zahájením.

  3. Centrální správce NArP zkontroluje v seznamu uživatelů Moodle Národního archivu (dále „Moodle NA“), zda dotyčný účastník již účet má. Pokud ne, vytvoří jej, a to nejpozději 5 pracovních dní po přijetí žádosti.

  4. Novým uživatelům Moodle NA se automaticky doručí e-mail s přístupovými údaji.

  5. Centrální správce NArP přiřadí účastníky do kurzu Atestace pro archivní autoritní záznamy.

  6. Účastníci v případě zapomenutého hesla využijí funkci obnovy hesla.

  7. Pro účastníky kurzů jsou v Moodle Národního archivu vytvářeny skupiny, do nichž pověření uživatelé IS CAM v roli „Lokální metodik“ (v Moodle „Učitel bez práva upravovat“) před zahájením kurzu zařazují jednotlivé účastníky (obvykle jde o skupiny pro účastníky z jednoho archivu). Pokud archiv potřebuje ustanovit svého prvního lokálního metodika (viz též kapitolu 2.2.4), obrátí se na lokálního metodika IS CAM ze stejného archivu, v němž působí příslušný lokální správce NArP.

  8. V případě úspěšného absolvování atestace pro danou roli účastník kurzu postoupí výsledek atestace generovaný v Moodle Národního archivu správcům informačních systémů přistupujících do IS CAM (Lokálnímu správci NArP, správci pořádacího systému s právem odesílání do IS CAM a případně lokálnímu správci PEvA). Roli lokálního metodika IS CAM nastavuje Kolegium v Moodle Národního archivu po úspěšném absolvování atestace na roli CAM III, a to na základě žádosti archivu s připojeným výsledkem atestace zaslané na e-mailovou adresu Kolegia. Současně je lokálnímu metodikovi nastaven přístup do části pro hlášení metodických problémů v Redmine.

  9. Pokud účastník kurzu neuspěje ani v jednom ze tří pokusů pro danou roli, lokální metodik zruší danému účastníkovi zápis do kurzu a v případě potřeby nového absolvování jej znovu zapíše.

Formulář pro přihlašování účastníků k atestaci uživatelů s právem změny v IS CAM

Plánované splnění atestace od: [doplnit datum]

Informace k atestaci: https://cam.nacr.cz/info/atestace.html

Atestace: https://podpora.nacr.cz/Skoleni (v prostředí Moodle NA po přihlášení; kurz Atestace archivních autoritních záznamů)

Seznam účastníků

příjmení a jméno, titul

e-mail

archiv

role

Novák Josef, Mgr.

josef.novak@archiv.cz

SOA v …

SOkA v …

Archiv …

CAM II, CAM III, PEvA

Zpracovatel, datum: [titul, jméno a příjmení], [datum]

V případě dotazů či problémů s přihlášením kontaktuje podporu na adrese helpnda@nacr.cz.


Editovatelná podoba formuláře ke stažení