Externí aplikace

Postavení a napojení externích aplikací na provozní instanci IS CAM se řídí Provozním řádem informačního systému Centrálního archivního modulu (dále provozní řád IS CAM). Externí aplikace (míněny jsou zejména ty, které slouží ke zpracování nebo prezentaci archiválií) se k IS CAM připojují vždy pomocí technického účtu. Možné jsou tyto přístupy:

 1. Přístup do IS CAM s uživatelskou rolí CAM I, se kterým jsou spjaty níže uvedené dokumenty:

  (1.1) Žádost provozovatele externí aplikace o připojení daného systému k IS CAM s uživatelskou rolí CAM I, adresovaná na Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR (dále MV ČR). Žádost nemusí obsahovat ani jméno připojovaného systému, ani personální obsazení (viz provozní řád IS CAM, 2.2.4). MV ČR poté vydá rozhodnutí.

  (1.2) Žádost provozovatele externí aplikace o zřízení technického účtu s uživatelskou rolí CAM I, podaná na základě výše uvedeného rozhodnutí MV ČR. Žádost se zasílá lokálnímu správci NArP nebo centrálnímu správci NArP (v případě centrálního správce na e-mailovou adresu helpnda@nacr.cz) a její obsah se řídí provozním řádem NArP. Pokud provozovatel uvedený technický účet již má, požádá pouze o přidání role CAM I.

 2. Přístup do IS CAM s uživatelskou rolí CAM II a vyšší, se kterým jsou spjaty níže uvedené dokumenty:

  (2.1) Získání Potvrzení o souladu s technickými a metodickými požadavky CAM. Tímto potvrzením disponuje dodavatel externí aplikace. Pokud je ještě nemá, požádá o ně MV ČR. Žádost posuzuje Kolegium CAM, na jehož doporučení MV ČR vydává rozhodnutí o certifikaci uvedené aplikace.

  (2.2) Žádost provozovatele externí aplikace o připojení daného systému k IS CAM s požadovanou uživatelskou rolí, adresovaná MV ČR. Její náležitosti se liší podle instance CAM a uvedené role. MV ČR poté vydává rozhodnutí.

  V této žádosti je třeba uvést:

  • název certifikované externí aplikace včetně identifikace její aktuálně provozované verze;

  • identifikaci archivu, kterou bude využívat externí systém při komunikaci s IS CAM;

  • deklaraci potřebného personální obsazení, které musí zahrnovat:
   • existenci technického správce externí aplikace (jméno, příjmení, emailová adresa, telefon),

   • existenci lokálního metodika CAM (buď vlastní zaměstnanec, nebo jiný uživatel na základě dohody), tzn. minimálně jedné osoby, která prošla atestací pro roli CAM III (jméno, příjmení, emailová adresa, telefon) a který byl registrován kolegiem CAM.

  • informaci o tom, v jakém stavu (nová nebo schválená) bude externí aplikace zasílat entity do IS CAM (viz ustanovení provozního řádu: „U externí aplikace není povoleno současné zasílání záznamů entit ve stavu nová a schválená.”)

  Nejvýše přidělená uživatelská role je závislá na: 1) roli, pro kterou je externí aplikace certifikovaná; 2) nejvyšší roli, kterou obdržel při atestaci uživatel externí aplikace. Pokud je tedy např. externí aplikace certifikována na CAM III, avšak její uživatel s nejvýše dosaženou rolí má certifikaci pouze na CAM II, instituce obdrží pro svůj technický účet uživatelskou roli maximálně CAM II.

  (2.3) Žádost provozovatele externí aplikace o zřízení technického účtu s požadovanou uživatelskou rolí, podaná na základě rozhodnutí MV ČR uvedeného v bodě 2.2, první odstavec. Žádost se zasílá lokálnímu správci NArP nebo centrálnímu správci NArP (v případě centrálního správce na e-mailovou adresu helpnda@nacr.cz) a její obsah se řídí provozním řádem NArP. Pokud provozovatel uvedený technický účet již má, požádá pouze o přidání příslušné uživatelské role.

K technickým účtům je automaticky k rolím CAM I až III přidávána i role CAM V. Díky roli CAM V si poté může žadatel vygenerovat potřebné API klíče, které slouží k autentizaci externí aplikace.

Ke stažení: Návod na generování API klíčů v Klientu CAM

Samostatná žádost o napojení externí aplikace na testovací instanci IS CAM

Při samostatné žádosti o napojení na testovací instanci IS CAM se postupuje obdobně jako u provozní instance. Žádost na MV ČR ale nemusí obsahovat Potvrzení o souladu s technickými a metodickými požadavky CAM a v personálním obsazení stačí uvést jen funkci technického správce externí aplikace.

Návodné schéma pro napojení na provozní instanci s rolí CAM II a vyšší

Návodné schéma

Ke stažení: Návodné schéma ke stažení v pdf včetně externích odkazů do provozního řádu

Doporučení lokálním metodikům k souhlasu s oprávněním vkládat schválené záznamy do IS CAM

Kolegium doporučuje lokálním metodikům ověřovat kvalitu výstupů čerstvě atestovaných schvalovatelů a souhlas s oprávněním vkládat schválené záznamy do IS CAM jim udělovat až ve chvíli, kdy o kvalitě jejich práce nebude pochybnost.

Zdůvodnění: Oprávnění vkládat schválené záznamy do IS CAM neváže Provozní řád IS CAM v bodech 3–4 kapitoly 2.3 výhradně na úspěšné absolvování atestací, nýbrž i na souhlas lokálního metodika. To předpokládá, že tito zaměstnanci musí vedle absolvování atestace vykazovat ještě i další kvality, na jejichž základě lokální metodik svůj souhlas udělí, neboť on na dodržování metodiky, tj. její zachovávání v praxi, dohlíží (Provozní řád IS CAM, kap. 1.3 a 2.2.4, a Základní pravidla pro pořádání archiválií, Příloha č. 7, kapitola 2.3).

Adresy pro připojení

URL pro připojení externích systémů pomocí API: