2.6. Stavy

Archivní entita uložená v CAMu je v některém z pevně definovaných stavů. Stav entity určuje její platnost a vhodnost pro použití v návazných systémech.

2.6.1. Nová entita

Entita vložená do CAMu je obvykle ve stavu nová. Pokud je v souladu s metodikou popisu, je oprávněnou osobou schválena a převedena do stavu schválená. Do doby schválení je možné na entitu technicky odkazovat. Nová entita má vždy přidělen identifikátor CAM, který bude zachován i při jejím schválení.

Entita ve stavu nová může být ještě významně přepracována a tak může dojít také k posunu jejího významu. Z toho důvodu je vhodné odkaz na ni nepublikovat do doby jejího schválení.

2.6.2. Schválená entita

Entita odpovídající této metodice. Jedná se o autoritativní záznam entity a je možné na něj odkazovat z jiných systémů.

Schválená entita by měla jen výjimečně přecházet do jiného stavu.

2.6.3. Neplatná entita

Zcela chybný záznam entity je možné zneplatnit. Zneplatněná entita nesmí být odkazována z jiných systémů.

2.6.4. Nahrazená entita

Při odstraňování duplicit dochází k nahrazení entity jinou. Nahrazení entity se provádí jen při úplné shodě významu entit. Nelze provádět náhrady v případě, kdy dochází k posunu významu archivní entity. Nahrazená entita má připojen odkaz na nahrazující entitu. Návazné systémy mohou provést nahrazení entity na své straně.