2.5. Označení, textová podoba, entity a jejích částí

Každá entita má své preferované označení, které reprezentuje stručný textový popis celé entity, a případně další variantní označení.

Zároveň každá entita je složena z jednotlivých částí, které tvoří úplný popis entity. Každá část entity je v popsána pomocí prvků popisu. Tuto strukturovanou podobu je možné převést do textové podoby. Ta se uplatní při zjednodušeném zobrazení označení i dílčích částí entity a je využita pro posouzení unikátnosti entity a vybraných identifikátorů entit. V pravidlech popisu jsou definovány dva typy textové podoby části popisu.

2.5.1. Zobrazovaná „úplná“ textová podoba části popisu entity

Název indexu: DISPLAY_NAME

Jedná se o textovou podobu složenou z jednotlivých prvků popisu, která slouží pro zobrazení textové podoby části popisu a pro fulltextové vyhledávání. Pravidla složení textové podpoby jsou pro jednotlivé části uvedena níže.

2.5.2. Zkrácený textový popis pro kontrolu duplicit výskytu shodný částí v rámci entity

Název indexu: SHORT_NAME

Jedná se o textovou podobu složenou z jednotlivých prvků popisu, která slouží pro kontolu duplicit. Pravidla složení textové podpoby jsou uvedena v rámci Pravidla unikátnosti hodnot.