2.4.8. Pravidla pro označení

Popis archivní entity obsahuje jednotlivá označení. Jedná se právě o jedno preferované označení a libovolný počet variantních označení. Každé označení je popsána v samostatné části entity.

R_NAM_001 Povinnost vyplnění preferovaného označení

Kód: R_NAM_001

Archivní entita musí obsahovat právě jednu část označení, která je označena jako preferované označení.

R_NAM_002 Použití prvků popisu pro označení

Kód: R_NAM_002

Prvky popisu označení, které je možné použít, jsou definovány níže uvedenými omezeními:

Třída/podtřída

Hlavní část jména (NM_MAIN)

Vedlejší část jména (NM_MINOR)

Obecný doplněk (NM_SUP_GEN)

Geografický doplněk (NM_SUP_GEO)

Chronologický doplněk (NM_SUP_CHRO)

Pořadí události (NM_ORDER)

Odlišující doplňek (NM_SUP_DIFF)

Autor/tvůrce (NM_AUTH)

Typ formy jména (NM_TYPE)

Datace použití jména od (NM_USED_FROM)

Datace použití jména do (NM_USED_TO)

Titul před jménem (NM_DEGREE_PRE)

Titul za jménem (NM_DEGREE_POST)

Jazyk jména (NM_LANG)

osoba/bytost (PERSON)

Povinný

Možný

Možný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Možný

Možný

Možný - opakovatelný

fyzická osoba (PERSON_INDIVIDUAL)

Povinný

Možný

Možný

Zakázaný

Možný pro variantní označení Povinný pro preferované označení

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Možný

Možný

Možný - opakovatelný

korporace (PARTY_GROUP)

Povinný

Možný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

rod/rodina (DYNASTY)

Povinný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

větev rodu (FAMILY_BRANCH)

Povinný

Možný pro variantní označení Povinný pro preferované označení

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

geografický objekt (GEO)

Povinný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

dílo/výtvor (ARTWORK)

Povinný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

událost (EVENT)

Povinný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

obecný pojem (TERM)

Povinný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

R_NAM_003 Možnost vyplnění části označení

Kód: R_NAM_003

Archivní entita může obsahovat více částí označení (právě jedno preferované a více variantních).

R_NAM_004 Kontrola hodnoty odlišujícího doplňku na kladné celé číslo > 0

Kód: R_NAM_004

Odlišující doplněk může nabýt pouze hodnot celého kladného čísla > 0.

R_NAM_005 Kontrola hodnoty chronologického doplňku

Kód: R_NAM_005

Kontrola se provádí pro všechny podtřídy entit s výjimkou podtřídy netaxonomické obecné pojmy. Kontrola se provádí poze v případě kdy je chronologický doplněk vyplněný.

Pravidla podoby chronologického doplňku:
 • Oddělovačem mezi dolní a horní mezí datací, příp. mezi datací a působnosti je spojovník.

 • Před a za oddělovačem se nepíši mezery.

 • Uvádějí se vždy hodnoty s přesností maximálně na roky a století. Tzn. přesto, že je datace vzniku/zániku, resp. narození/úmrtí známa s přesností na den a takto je i zapsána v datačních polích, do doplňku se uvádí pouze rok. V případě, že datace vzniku a zániku spadá do intervalu jednoho roku, uvádí se v doplňku nikoliv interval, nýbrž příslušný rok (např. 1. 1. 1920 až 31. 12. 1920 = „1920“). Stejně se postupuje v případě jednoho století. Století se píše zkratkou „st.”, např. „Polské knížectví (10. st.-1025)”.

 • V situaci, kdy je dolní nebo horní hranice (nebo obě) datace entity řešena rozsahem - bude řešeno formou širší meze, tzn. u začátku/narození dolní mez a u konce/úmrtí horní mez. Např. Václav (svatý : asi 907-asi 935), přičemž v prvku popisu narození je v datačním poli odhad roku 907, v prvku popisu úmrtí je v datačním poli odhad rozsahem 929/935.

 • Za každým záporným letopočtem se uvádí „př. n. l.“ (začíná mezerou a po př. a n. následuje také mezera).

 • Odhad je uvozen slovem “asi”, např. „asi 1820-asi 1860“ - odhad je potřeba uvádět u každé meze kvůli jednoznačnosti.

 • Působnost se uvádí neurčitým tvarem „působnost od/do“ (např. působnost od 1580-působnost do 1590). Pokud jsou roky u od a do totožné (např. působnost od 1.1.1920 do 31.12.1920 nebo jen jako solitérní datace od 1920 do 1920), uvádí se pouze jako “působnost”, např. (působnost 1920).

 • Kombinace odhadu a působnosti, např. (působnost od asi 1580-působnost do asi 1590).

 • První/poslední písemná zmínka se uvozuje tvarem “uváděno od / uváděno do”. Např. (uváděno od 1350) + možné kombinace s odhadem (uváděno od asi 1260) či kombinace se standardní datací (uváděno od 1640-1949). Pokud je u datace první a poslední písemné zmínky použit stejný rok, uvádí se pouze jako “uváděno”, např. (uváděno 1564).

 • Neznámá (nevyplněná) datace vzniku nebo není vůbec založena událost vznik – je vždy vyžadován znak “?”. Např.: Novák, Jan (?-1980).

 • Pokud existuje událost zániku, ale není vyplněna datace – musí být použit znak „?“ signalizující neznámé datum zániku.

 • Pokud neexistuje událost zániku – může být použit znak „?“ signalizující neznámé datum zániku, ale může být ukončeno též jen spojovníkem (viz entita stále existuje).

 • Pro entity podtřídy “fyzické osoby” (PERSON_INDIVIDUAL) v případě, že neexistuje datace úmrtí a existuje datace narození ​​(ne působnost od) a datace narození je starší než 120 let od aktuálního data, chronologický doplněk končí spojovníkem s otazníkem, není dovoleno ukončení bez otazníku.

 • Pro zaniklé entity (existuje událost EXC_EXTINCTION nebo EXC_LASTWMENTION) podtřídy “administrativně či jinak lidmi vymezená území” (GEO_UNIT) s typem geografického objektu “obec” a hierarchicky níže (= GT_MUNIPDISTR, GT_MUNIP, GT_MILITARYAREA, GT_CADASTRALTERRITORY, GT_MUNIPPART, GT_STREET, GT_SQUARE, GT_WATERFRONT, GT_SETTLEMENT, mimo GT_CITYDISTRICT) se zánik zapisuje jako “zaniklo”.

 • Jiné textové řetězce v chronologickém doplňku jako “kolem” nebo předložka “po” nejsou akceptovány. Výjimku představuje řetězec “zaniklo” - viz výše chronologický doplněk pro entity třídy geografické objekty.

 • Pokud není uveden vůbec vznik a zánik, nebo je uveden vznik bez datace a není uveden zánik nesmí být chronologický doplněk uveden, respektive je kontrolována jeho „prázdná“ hodnota.

 • Pokud vůbec není uveden vznik nebo je uveden vznik bez datace a u zániku není uvedena datace nesmí být chronologický doplněk uveden, respektive je kontrolována jeho „prázdná“ hodnota. Výjimkou je pouze hodnota „zaniklo“ u entit podřídy GEO_UNIT, viz výjimka výše.