2.4.7. Pravidla pro události

Události nesouvisející se vznikem a zánikem jsou popisovány v samostatných částech typu „Událost“ popisu archivní entity (viz Části archivní entity).

R_EVE_001 Možnost vyplnění části událost

Kód: R_EVE_001

Část popisu entity „Událost“ (viz Části archivní entity) je vždy možná a je opakovatelná s omezeními viz níže další pravidla.

R_EVE_002 Použití typu události

Kód: R_EVE_002

Prvek popisu Typ události je v části „Událost“ povinný.

Možné specifikace prvku popisu jsou vázány na třídu/podtřídu entity dle tohoto omezení.

Prvek popisu je neopakovatelný.

R_EVE_003 Použití vztahů u události

Kód: R_EVE_003

Popis události může obsahovat navázané jednoduché vztahy (Prvky popisu jednoduchých vztahů archivní entity). Možné typy vztahů, které je možné použít, jsou definovány tímto omezením.

V definici omezení je určeno:
  • jaké typy vztahů lze použít u události (PT_EVENT),

  • pro jaký typ události je daný typ vztahu možný,

  • pro jaké třídy/podřídy je možné použít jednotlivé typy vztahů,

  • zda je typ vztahu opakovatelný (zda je možné vytvářet více vztahů se shodným typem),

  • zda je možné použít u vztahu dataci.

R_EVE_004 Použití datace události

Kód: R_EVE_004

Prvky popisu Datace události od a Datace události do jsou vždy možné.

Prvky popisu jsou neopakovatelné.

Datace události od musí být vždy menší nebo rovna dataci události do, pokud jsou obě datace uvedeny.

R_EVE_005 Povinnost prvků popisu události

Kód: R_EVE_005

Část entity událost musí povinně obsahovat prvek popisu Typ události a alespoň jeden z následujících prvků popisu