2.4.6. Pravidla pro samostatné jednoduché vztahy

Samostatné vztahy nesouvisející se vznikem, zánikem nebo událostí jsou popisovány v samostatných částech typu „Vztah“ popisu archivní entity (viz Části archivní entity).

R_REL_001 Možnost vyplnění části vztah

Kód: R_REL_001

Část popisu entity „Vztah“ (viz Části archivní entity) je vždy možná a je opakovatelná s omezeními viz níže další pravidla.

R_REL_002 Použití typu vztahu u odkazu na jinou entitu

Kód: R_REL_002

Prvek popisu Související entita je v části „Vztah“ povinný.

Možné typy jednoduchých vztahů, které je možné použít, jsou definovány tímto omezením.

V definici omezení je určeno:
  • jaké typy vztahů lze použít u jednoduchého vztahu (PT_REL),

  • pro jaké třídy/podřídy je možné použít jednotlivé typy vztahů,

  • zda je typ vztahu opakovatelný (zda je možné vytvářet více vztahů se shodným typem),

  • zda je možné použít u vztahu dataci.

Navázaná entita u vztahu může být pouze z tříd/podtříd dle tohoto omezení.

Navázaná entita u vztahu musí být ve stavu „Nová“ nebo „Schválenená“.

Prvek popisu je neopakovatelný.

Datace vztahu od musí být vždy menší nebo rovna dataci vztahu do, pokud jsou obě datace uvedeny.